ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU OGÓLNEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

Z A W I A D O M I E N I E
O ZWOŁANIU OGÓLNEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO SŁUCHACZY
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

Zarząd w uzgodnieniu z Kierownikiem UTW w UWr zgodnie z § 29 Regulaminu Samorządu UTW w UWr zwołuje Ogólne Zebranie Wyborcze Słuchaczy UTW w UWr na dzień 16 maja 2022 r.o godz. 13.00 w siedzibie UTW we Wrocławiu przy ul Dawida 1-3 ( aula na II piętrze).


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Ogólnego Zebrania Wyborczego Słuchaczy UTW w UWr
2. Wybór Prezydium Zebrania : Przewodniczącego Zebrania, sekretarza i 2-ch protokólantów oraz Komisji Mandatowej.
3. Sprawdzenie listy obecności i kworum.
4. Wybór Komisji: Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
5. Wybory Zarządu UTW w UWr i Komisji Rewizyjnej.
6. Wolne wnioski. Dyskusja.
7. Zamknięcie Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW w UWr.


Załączniki:
1. Regulamin Ogólnego Zebrania Wyborczego Słuchaczy UTW w UWr
2. Procedury zgłaszania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej UTW
3. Karta zgłoszenia Kandydata do Zarządu/Komisji Rewizyjnej UTW – karty będą do pobrania
u dyżurnych w UTW

Uwaga:
Karty zgłoszenia należy składać osobiście u dyżurnych w UTW
od 4 do 12 maja w godzinach od 10.00 do 14.00.


Pliki do pobrania

Z A W I A D O M I E N I E 2.pdf

Rozmiar: 102.45 KB Opublikowano: 2022-05-04 10:24:43

Załącznik nr 2 do Regulaminu_1.pdf

Rozmiar: 116.37 KB Opublikowano: 2022-04-29 14:28:16

REGULAMINzebrania 21.1.pdf

Rozmiar: 140.92 KB Opublikowano: 2022-04-29 14:28:16