Sekcja Wzajemnej Pomocy

Celem działania sekcji jest niesienie pomocy słuchaczom UTW i wyjście z wolontariatem na zewnątrz. Spotkania członków sekcji odbywają się dwa razy w miesiącu.
Działalność sekcji polega na:

Przyjmowaniu zgłoszeń i organizowaniu pomocy osobom potrzebującym.
Współpracy z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi opiekę społeczną i prowadzącymi działalność charytatywną.
Współudziale w organizowaniu okolicznościowych imprez dla słuchaczy UTW.
Organizowaniu pomocy wzajemnej w zaspakajaniu potrzeb rzeczowych , a także emocjonalnych.
Udzielaniu porad prawnych i pomocy przy wypełnianiu druków podatkowych.
Pełnieniu dyżurów w dniach wykładów i w dniach okolicznościowych spotkań oraz udzielaniu pierwszej pomocy medycznej.