Sekcja Organizacyjno-Integracyjna

Sekcja pomaga w przygotowywaniu uroczystości UTW, wizyt studyjnych, przyjmowaniu gości, organizacji konferencji.
Przygotowuje sale wykładowe do prowadzenia zajęć, prowadzi bibliotekę, przeprowadza inwentaryzację.
Pomaga w utrzymaniu porządku w czasie zajęć i podczas przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
Sekcja pełni regularne dyżury, w ramach których pilnuje przestrzegania porządku i regulaminu Samorządu UTW przez słuchaczy, służy im pomocą i informacją, szczególnie słuchaczom I roku, czuwa nad zachowaniem poprawnych stosunków między słuchaczami, wydaje legitymacje, prowadzi zlecone zapisy na zajęcia.
Członkowie Sekcji spotykają się na comiesięcznych zebraniach, na których omawiane są bieżące potrzeby UTW i zadania.