SPRAWOZDANIE z PRACY UTW w roku akademickim 2016/2017

We wrześniu 2016 roku w wyniku powoływania w Uniwersytecie Wrocławskim nowych władz na kolejną kadencję, nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika UTW. Mijający rok pracy naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęło 765 słuchaczy, w tym tylko 106 panów; na pierwszym roku było 88 osób. Tak jak w poprzednich latach, mieliśmy możliwość wysłuchania wielu interesujących wykładów, uczestniczyć w warsztatach i lektoratach, nabyć nowe umiejętności, spędzić miłe chwile na spotkaniach sekcji zainteresowań, klubów i zespołów artystycznych. W ostatnim roku odbyło się ok. 2300 godzin zajęć zorganizowanych, jest to około 10 % więcej niż w poprzednim. Dominowała, jak na uniwersytet przystało, działalność edukacyjna. Wprawdzie same wykłady stanowiły tylko niecałe 7 % zajęć ale razem z seminariami i warsztatami to prawie 32 % wszystkich zajęć (w tym ok. 1/3 to warsztaty komputerowe). Lektoraty prowadzone były z 8 języków dla 24 grup; zakończyła działanie grupa esperanto ale udało się rozpocząć lektorat z języka włoskiego – lektoraty to 31 % zajęć. Zajęcia z kultury fizycznej stanowiły trochę więcej niż 11 % ogólnej liczby godzin. Członkowie zespołów artystycznych szkolili swoje umiejętności na spotkaniach trwających 1/8 wszystkich zajęć a osoby działające w sekcjach i klubach rozwijały swoje zainteresowania, dla pożytku własnego i innych, w ramach spotkań stanowiących kilkanaście procent całości. W powyższym podsumowaniu nie uwzględniłam licznych spotkań niezorganizowanych przez UTW, takich jak odwiedziny w szkołach, domach opieki, występy zespołów poza Uczelnią, wyjazdy na wycieczki, wyjścia do teatru lub koncert itd.
Omawiając pracę UTW szczególną uwagę chcę poświecić działalności własnej słuchaczy tzn. sekcjom, klubom i zespołom – stanowi to razem ponad 1/4 wszystkich planowanych spotkań.
W UTW działało w minionym roku 24 sekcji zainteresowań, klubów i zespołów.
W Sekcji Brydżowej zmianie uległa osoba przewodniczącego. Obecnie jej członkowie wybierają się na rozgrywki do Wałbrzycha. Powodzenia!
Sekcja Dekoratorska, po rezygnacji przewodniczącej sekcji, działała w uszczuplonym składzie ale wykonała wiele prac dla upiększenia wyglądu naszego uniwersytetu m.in. wykonała nowe opisy na tablicach informacyjnych, uaktualniła wywieszoną krótką historię UTW, aranżowała dekoracje okolicznościowe naszych pomieszczeń.
Na spotkaniach Sekcji Fotograficznej jej członkowie szkolili się w wykonywaniu i obróbce fotografii zapraszając znanych profesjonalistów, omawiali swoje prace, chodzili na plenery i wystawy fotografii oraz wykonali plakaty z prac członków sekcji. W ostatnim roku było to Wspomnienie lata, My czterdziestoletni i Cmentarz na Bujwida.
Sekcja Kultury aktywnie zajmowała się organizacją wyjść do teatrów, opery, forum muzyki, kin, ośrodków kultury, uczelni artystycznych i organizowała bilety słuchaczom UTW na koncerty, spektakle, spotkania z artystami. W wyniku wieloletniej dobrej współpracy członków sekcji z najważniejszymi instytucjami kultury Wrocławia uzyskano zniżki cen na spektakle i koncerty: 2114 biletów oraz 559 wejść bezpłatnych.
Sekcja Kultury Fizycznej organizowała różnego rodzaju gimnastyki dla słuchaczy, brała udział w Ogólnopolskiej olimpiadzie Seniorów (zdobywając 2 srebrne medale), w zawodach w kręgle w Dzierżoniowie i V Marszu Nordic Walking Studentów UTW w Trzebnicy.
Sekcja Organizacyjno-integracyjna pełniąc dyżury w ciągu całego roku pomagała w organizacji codziennego życia UTW a w czasie różnych wydarzeń włączała się do pracy ze zdwojoną energią; po zakończeniu obchodów jubileuszowych był to okres rekrutacji na obecny rok ak., potem Dni Seniora, inauguracja, koncerty dla seniorów, konferencje, rejs po Odrze, przyjazdy gości a nawet rozdysponowanie darmowych dostaw jabłek i cebulek irysów. Zawsze na posterunku.
Sekcja Rękodzieła szkoliła swoich członków w wykonywaniu różnych prac artystycznych, zorganizowała dwie wystawy swoich prac, prowadziła warsztaty w szkołach, angażowała się w prowadzenie praktyk studenckich, wykonywała upominki dla naszych gości.
Sekcja Gry w Skrable uczyła gry nowych, doskonaliła starych członków grupy, uruchomiła stolik do gry w języku angielskim.
Sekcja Turystyczna zorganizowała 9 wycieczek jednodniowych, 7 wielodniowych krajowych i zagranicznych (we współpracy z zaprzyjaźnionymi biurami turystycznymi). Na spotkaniach sekcji zostało pokazane 7 obszernych relacji z indywidualnych wyjazdów zagranicznych. Oprowadzała naszych gości po Wrocławiu.
Sekcja Wzajemnej Pomocy pełniła dyżury pielęgniarskie w czasie wykładów poniedziałkowych oraz różnych uroczystości w UTW, odwiedzała seniorów, także z życzeniami świątecznymi, w domach opieki społecznej oraz podopiecznych w szpitalach i domach. Współpracowała z Przedszkolem nr. 50 i przy organizacji praktyk studenckich, z seniorami z parafii ks. Franciszka Głoda. Brała udział w ostatnich pożegnaniach naszych słuchaczy.
Sekcje Medyczna, Muzyczno-taneczna i Żeglarska realizowały założony program prac szkoląc swoich członków w nowych umiejętnościach i dostarczając ciekawych wrażeń.
Klub Miłośników Sztuki zorganizował zwiedzanie 11 wystaw w placówkach muzealnych z fachowym oprowadzaniem przez kuratorów tych wystaw. Informował i zachęcał do udziału w wielu innych wydarzeniach kulturalnych: prelekcjach i wystawach.
Krąg Dyskursywny Okno na swoich spotkaniach realizował tematy związane z życiem kulturalnym Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej Stolicy Książki UNESCO. Zorganizował wyjście na uroczyste zakończenie ESK w Hali Stulecia. przygotował inscenizację o Tadeuszu Różewiczu, włączał się w współpracę międzypokoleniową.
Sekcja Przygoda z Książką motywowała swoich członków do sięgania po nowe wydawnictwa, inspirowała do dyskusji o nich.
Chór Sursum Corda dawał nam artystyczną oprawę naszych ważnych uroczystości, zorganizował dodatkowo dłuższe występy z okazji Święta Niepodległości, Świąt Bożego Narodzenia oraz w spektaklach Nie bójmy się jesieni i Wiosna jest w nas, co pozwoliło nam radośniej spojrzeć na świat. Występował też wielokrotnie w wielu placówka Wrocławia: Angel Care, Domach Opieki na ul. Świątnickiej i Kościuszki, za co otrzymał specjalne podziękowania.
Teatrzyk Poezji i Duet Literacki pracował bardzo intensywnie w tym roku i jesienią pokazał program Zaduszki Literackie z wierszami naszych znanych poetów, na wiosnę Uśmiech Poezji oraz program biograficzny o Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.
Zespół Poetycko-literacki „Karman” doskonalił umiejętności w zakresie dykcji, poprawiał teksty poetyckie swego autorstwa oraz przygotowywał inscenizację na jesień br.
Grupa Biesiadna „Wspomnień czar” opracowany na nasze 40-lecie program muzyczny prezentowała w Domu Opieki na ul. Świątnickiej i Domu dla Bezdomnych na ul. Bogedaina oraz Przeglądzie Zespołów Senioralnych w Wiązowie. Programy muzyczne na pożegnanie lata, kolędowy, noworoczny i okazji Dnia Matki pokazała w auli UTW oraz w zaprzyjaźnionych placówkach.
Kabaret „U Sławy” zaprezentował program Melodie Warszawy a W Angel Care Kochajmy się. Od semestru letniego nastąpiła zmiana prowadzącego ten zespół i po zmianie nazwy na „UTWjacy” pokazał przedstawienie My, w których znalazło się wiele odniesień do naszej społeczności, użyto technik terapii śmiechem.
Zespół „Art” działa wprawdzie dopiero dwa lata ale w ostatnim roku przygotował kilka programów: o wielokulturowości Wrocławia, patriotyczny, śpiewanie kolęd i - wspólnie z „UTWjacy” - o muzyce filmowej.
Zespół Łączenie Pokoleń brał udział w ważnych uroczystościach w zaprzyjaźnionych szkołach, organizował dla dzieci wróżby i zabawy andrzejkowe, spotkanie gwiazdkowe, dni Babci i Dziadka, warsztaty plastyczne i arteterapii. W UTW dzieci pokazały program z okazji Dnia Wiosny.
Działały Warsztaty Klanza z hasłem Dodać życia do lat, mobilizowały uczestników do aktywności, stwarzania dobrych relacji i atmosfery w grupie.
Były organizowane bale, wyjazdy do Albertówki w Jugowicach.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim jest pomysłodawcą, liderem i głównym organizatorem projektu „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”, który jako jedyny na Dolnym Śląsku uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.n. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w 2017 roku. Słuchacze jeżdżą do wybranych, uczestniczących w projekcie UTW na Dolnym Śląsku, do nas też przyjeżdżają z nich goście; celem projektu jest edukacja, animacja i aktywizacja społeczności senioralnej.
Nasze dwie słuchaczki były w odwiedzinach w Parlamencie Europejskim, jest zaproszenie dla kolejnych czterech osób. Zorganizowaliśmy XI forum dolnośląskich Uniwersytetów. Mamy naszego delegata do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Uczestniczyliśmy, czasem wspomagając organizację, w szeregu konferencjach i spotkaniach takich jak: Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności, obchody V lat Platformy Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów, inauguracje roku akademickiego 2016/17 w innych UTW, świętowanie jubileuszy działania Uniwersytetów w Zgorzelcu, Nowej Rudzie, Bolesławcu, w spotkania z cyklu „Z widokiem na Europę”. Przewidziany jest wyjazd do Mokotowskiego UTW oraz na XI Forum UTW w Legnicy. Gościliśmy dużą grupę z seniorów z Mińska na Białorusi. Braliśmy udział w organizacji Dni Seniora we Wrocławiu. Nasi słuchacze biorą udział w realizacji Gminnego projektu Miasto Pokoleń i są członkami nowo powstałego Stowarzyszenia „Dolnośląscy Seniorzy´, działają w Centrum Seniora. Nasze UTW jest członkiem Federacji UTW i EFOS (Europejskiej Federacji Starszych Studiujących)
Prowadzona była Kronika UTW, część zespołów prowadzi także swoją kronikę.
Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego z Pedagogiki i innych wydziałów odbywają u nas praktyki. W zimowym semestrze było 8 osób, w letnim 23.
O ważniejszych wydarzeniach, o ustaleniach zapadających na zebraniach Zarządu w naszym UTW umieszczane były informacje na naszej stronie, było też szereg doniesień w naszej grupie na Facebooku.
Proszę wybaczyć lakoniczność przedstawionego sprawozdania, pominięcie szeregu szczegółów ale wymusił to krótki czas na jego odczytanie i równoczesna mnogość wydarzeń, o których chciałam choćby wspomnieć. Przepraszam za brak nazwisk osób, których zaangażowanie i ogromna czasem praca a nawet często drobne działania powodują, że uzyskujemy ten wielki roczny dorobek. Oczywiście nie do przecenienia jest wkład pracy przede wszystkim p. Kierownik, dr Małgorzaty Malec i jej Asystentki p. Magdy Wites, przychylność i pomoc władz Uniwersytetu. Wszystkim serdecznie dziękując składam głęboki ukłon.

Kończymy już 41. rok działania naszego UTW i jest to ostatni rok w kadencji obecnego Zarządu. Został wybrany nowy Zarząd w składzie 11 osób oraz 3 osób w Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Zarządu został Jerzy Sosnowski, a zastępcami Teresa Hyżak i Renata Stencel. Nowy Zarząd zacznie działanie od 1 października tego roku.

Napisała - Emilia Nowaczyk, Przewodnicząca Zarządu w latach 2013-2017