Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - relacja

Słychać radosne słowa powitań, po długiej wakacyjnej przerwie...
I… rozlega się Gaudeamus igitur… (Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi)– śpiewa Chór UTW Sursum Corda pod kierunkiem mgr Beaty Krzenciessy. Członkowie Rady Naukowej UTW ( w togach) wraz z Prorektorem ds. Nauczania prof. dr. hab. Ryszardem Cachem zajmują miejsca na podium.
Pani Emilia Nowaczyk –Przewodnicząca Zarządu UTW w UWr (2013-2017) wita Gości i Słuchaczy zgromadzonych na uroczystości Inauguracji roku akad. 2017/2018. Wśród Gości obecnych na uroczystości są przedstawiciele Sejmu RP, władz samorządowych, miejskich, przedstawiciele uczelni wyższych oraz zaprzyjaźnionych i współpracujących z UTW przedstawicieli szkół podstawowych, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych.
Prof. dr hab. Ryszard Cach w serdecznych słowach powitał Słuchaczy UTW. Pogratulował Słuchaczom I roku podkreślając, że Uniwersytet Trzeciego Wieku jest miejscem spotkań, szczególnym miejscem spotkań międzyludzkich, międzypokoleniowych, spotkań z wiedzą, ciekawymi ludźmi, dobrymi wykładowcami. Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów (I.Newton). Życzę wszystkim budowania mostów od człowieka do człowieka. Życzę radości ze studiowania.
Rok Akademicki 2017/2018 to czas zmian. Panią Kierownik dr Małgorzatę Malec, która będzie realizować inne zadania, zastąpiła Pani dr Bogna Bartosz. Zakończyła się kadencja Zarządu UTW. Wybrano nowy Zarząd.
Pani dr Bogna Bartosz – Kierownik UTW, witając Gości i Słuchaczy podkreśliła, że funkcja kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest misją, którą będzie starała się wypełniać najlepiej jak potrafi.
Zwracając się do Słuchaczy mówiła- Jesteście Państwo wymagającymi słuchaczami; będziemy wspólnie tworzyć przestrzeń dla mądrości przynależnej, szczególnie, osobom dojrzałym. Życzę wszystkim pięknej, dobrej, mądrej refleksji sprzyjającej rozwojowi naszej uczelni, życzę by każdy jak najpełniej realizował swoje pasje i nie ustawał w zdobywaniu wiedzy.
Pani Mila Nowaczyk – Przewodnicząca ustępującego Zarządu UTW podziękowała władzom Uniwersytetu Wrocławskiego, władzom miasta i współpracujących z UTW organizacjom, uniwersytetom trzeciego wieku za piękne wspieranie działalności UTW w UWr. Członkom ustępującego Zarządu wręczyła podziękowania z osobistą dedykacją. Podziękowania za 4 lata wspólnych działań na drodze zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń zakończyła słowami: Życzę Państwu abyście wstawali rano z optymizmem, a każdy dzień kończyli z satysfakcją. Następnie przedstawiła Pana Jerzego Sosnowskiego, nowego Przewodniczącego Zarządu UTW.
Pan Przewodniczący przedstawił członków Zarządu UTW na lata 2017/2018. Na ręce Pani Mili Nowaczyk złożył serdeczne podziękowania za sprawne, energiczne pełnienie roli Przewodniczącej Zarządu UTW, za wszelkie działania na rzecz rozwoju uniwersytetu trzeciego wieku.
Zaproszeni Goście uczestniczący w uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego składali gratulacje i życzenia Słuchaczom.
Pani Aldona Młyńczak – Posłanka na Sejm RP- Gratuluję radości życia. Życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, udanej współpracy międzypokoleniowej. Wierzę, że człowiek z wiekiem zaczyna więcej rozumieć, bo z wiekiem człowiek rozumie, że senior to brzmi dumnie.
Pan Jerzy Michalak – Członek Zarządu Woj. Dolnośląskiego- Pragnę bardzo głęboko pokłonić się Państwa pogodzie ducha, Państwa pasjom. Przekazuję ogromne wyrazy szacunku dla ustępującego Zarządu i składam gratulacje nowemu Zarządowi. Wiadomo, że uniwersytety trzeciego wieku wychodzą naprzeciw potrzebie aktywnego uczestnictwa w życiu. Dlatego życzę tej aktywności na każdym polu Państwa działalności.
Pan Adam Grehl – Wiceprezydent Wrocławia – Tyle dobrej energii wypełnia tę salę. Pragnę pokłonić się i podziękować słuchaczom UTW za udział w życiu miasta, za udział w rozwoju miasta. Wrocław to wyjątkowe miasto, doceniamy Państwa rolę w budowaniu mostów spotkań w naszym mieście. Jesteście Państwo bliscy sercu Prezydenta Wrocławia. Będziemy wspierać Wasz uniwersytet. Życzę zdrowia i żeby ta energia, ten uśmiech nie opuszczały Państwa w nowym roku akademickim.
Pani Małgorzata Zawada – Radna miasta Wrocławia, członek Rady Seniorów Wrocławia - Celem Rady Seniorów jest rozpoznawanie potrzeb seniorów i umożliwianie ich realizacji. Staramy się propagować ideę uczenia się przez całe życie. Państwu – Słuchaczom UTW, życzę radości i satysfakcji ze zdobywania wiedzy i rozwijania własnych pasji.
Pani doc. Grażyna Dąbrowska – członek Rady Naukowej UTW, przekazała serdeczne pozdrowienia od Pani prof. Wandy Lubczyńskiej – Kowalskiej, która od wielu lat związana jest z naszym uniwersytetem i jest Honorowym Członkiem Rady Naukowej UTW. Wraz z przekazem „Serce dla serca” Pani Profesor życzy Słuchaczom UTW pięknych przyjaźni i realizacji marzeń.
Składając gratulacje i życzenia na nowy rok akad. Pani doc. Grażyna Dąbrowska przypomniała słowa Św. Jana Pawła II - Bez zniechęcenia kontynuujcie Waszą drogę i niech radość będzie w sercach Waszych.
Listy z gratulacjami i życzeniami od Pani Aliny Woźnickiej (kierownik UTW 1979-1997) i Pana Europosła Bogdana Zdrojewskiego odczytał Pan Jerzy Sosnowski.
Wykład inauguracyjny „Miłosz i Kolumbowie, czyli wojna do grobowej deski” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Bereś.
Pan Jerzy Sosnowski mówiąc, że długoletnie uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprzyja dobrej kondycji w każdej sferze życia człowieka, złożył gratulacje na ręce Pani Zofii Szaniawskiej, od prawie czterdziestu lat Słuchaczce naszego uniwersytetu.
Dziękując Gościom i Słuchaczom za udział w uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego, w imieniu nowego Zarządu zapewnił, że cały Zarząd będzie tworzył atmosferę wzajemnej życzliwości i dbał o to, aby wszyscy mogli realizować swoje marzenia.
Jeszcze tylko ”Hymn UTW” z podaniem sobie rąk i… ROK AKADEMICKI 2017/2018 OGŁASZAMY OTWARTYM!

Stanisława Warmuz