40 lat UTW sprawozdanie z pierwszego dnia uroczystosci

Sprawozdanie z przebiegu pierwszego dnia Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Seniorzy dla kultury” poświęconego Jubileuszowi czterdziestolecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim 4 lipiec 2016.

Otwarcia konferencji dokonała przewodnicząca Zarządu UTW w UWr dr inż. Emilia Nowaczyk.

Chór UTW „Sursum Corda,” prowadzony przez dyrygent mgr Beatę Krzenciesę, rozpoczął występ wykonaniem utworu Gaude Mater Polonia.
Kierownik UTW dr Aleksander Kobylarek powitał uczestników konferencji zaczynając od gości honorowych w osobach:
- posłów na Sejm RP Aldony Młyńczak i Sławomira Piechoty,
- przedstawicieli administracji samorządowej – przewodniczącego Sejmiku Dolnego Śląska Pawła Wróblewskiego, radnej Ewy Rzewuskiej, dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Jarosława Maroszka
- JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Marka Bojarskiego
- Rektora- Elekta Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Adama Jezierskiego
- Prorektora ds. nauczania prof. dr. hab. Karola Kiczkę
- Prorektora-elekta ds. nauczania prof. dr. hab. Ryszarda Cacha
- JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr. hab. Juliusza Migasiewicza i dra hab. Ryszarda Bartoszewicza.
Powitał członków Rady Naukowej UTW –prof. dr hab. Straś Romanowską, doc. dr Grażynę Dąbrowską, prof. dr hab. Wandę Lubczyńską, dr hab. inż. Zofię Hasińską, prof. dr. hab. nauk med. Michała Jelenia, prof. dr. hab. Jerzego Semkowa
- przedstawicieli Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu i współpracujących z UTW w UWr uniwersytetów trzeciego wieku
- księdza prof. dr. hab. Franciszka Głoda
- dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 93 mgr Jolantę Sawicką
- dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 90 Joannę Sinicką
oraz przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku, słuchaczy i instruktorów UTW w UWr.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczanie odznak, medali i nagród osobom zasłużonym w pracy na rzecz seniorów i dla ruchu uniwersytetów trzeciego wieku na Dolnym Śląsku.
Przewodniczący Sejmiku Dolnego Śląska Paweł Wróblewski przed wręczaniem odznak poinformował uczestników konferencji, że Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” są wyjątkowe, personalizowane i zapisane w księdze pamiątkowej a następnie złożył gratulacje odznaczonym.
Złotą Odznakę otrzymali doc. dr Grażyna Dąbrowska, ks. prof. dr hab. Franciszek Głód oraz UTW w UWr.
Srebrną Odznakę otrzymali: dr hab. Bohdan Aniszczyk, prof. dr hab. Ryszard Cach, prof. dr hab. Karol Kiczka, prof. dr hab. Jerzy Semków.
E. Nowaczyk powitała prof. dr. hab. Bogusława Fiedora z Uniwersytetu Ekonomicznego.
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego uhonorował
Srebrnym Medalem Pamiątkowym prof. dr hab Wandę Lubczyńską, prof. dr hab. Marię Straś-Romanowską, doc. dr Grażynę Dąbrowską, dr Walentynę Wnuk, dr. Aleksandra Kobylarka, mgr Alinę Woźnicką.
Brązowym Medalem Pamiątkowym dr inż. Annę Sokołowską, dr Annę Gozdowski, dr Krystynę Wisłowską, mgr Marię Chaładaj, mgr Halinę Kwolek, mgr Ingę Rombalską, mgr Urszulę Rutkowską, mgr Stanisławę Warmuz, dr inż. Emilię Nowaczyk.
Ponadto wręczył dyplomy uznania dr Nadeżdzie Hrapkovej z EFOS oraz dyrektorkom szkół podstawowych – mgr Jolancie Sawickiej i mgr Joannie Sinickiej.
JM Rektor pogratulował odznaczonym i oświadczył, iż takich odznaczeń powinno być więcej, a następnie podziękował słuchaczom UTW za przywrócenie mu wiary w studenta, gdyż studenci stacjonarni nie przychodzą tak licznie na wykłady jak seniorzy z UTW.
Na zakończenie pierwszej części uroczystości zaprezentowany został film o działalności UTW w UWr.
Druga część rozpoczęła się od wręczenia przez Kierownika Wrocławskiego Centrum Seniora Roberta Pawliszkę, w imieniu Prezydenta Miasta Rafała Dutkiewicza, Odznaki honorowej Wrocławia – „Wrocław z wdzięcznością Wratislavia grato animo” mgr Alinie Woźnickiej. Taką odznakę otrzymała również dr Walentyna Wnuk, nieobecna na uroczystości.
Robert Pawliszko wręczył też statuetki „Przyjaciel Seniorów” słuchaczkom Marii Ćwiklik, Halinie Drygalskiej-Małkus, Teresie Gasperowicz, Urszuli Mierzejewskiej, Antoninie Pruchniak, mgr Stanisławie Warmuz i Janinie Żywickiej oraz albumy Renacie Babac – Stencel, Jadwidze Jenczelewskiej, Grażynie Kozakowskiej, Alicji Siotor i Emilii Smug.
Kierownik i Zarząd UTW w UWr. ofiarowali albumy Marii Bogowolskiej-Wepsięć z Urzędu Marszałkowskiego, europosłance Lidii Geringer de Oedenberg oraz posłowi na Sejm RP Sławomirowi Piechocie.
W cyklu wykładów „Subiektywna historia UTW” jako pierwsza wystąpiła dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach, z wykładem „Anti-aging for brain – kontynuacja idei założyciela UTW Profesora Czesława Kempistego przez dwa następne pokolenia w jego rodzinie”.
W swoim wystąpieniu opowiedziała, że idea prof. Czesława Kempistego aby założyć uniwersytet trzeciego wieku narodziła się na bazie jego pracy w Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu na Oddziale Geriatrii i codziennej obserwacji jak wielki wpływ na zachowanie zdrowia powojennej generacji mają stres, dieta oraz aktywność fizyczna. Wiedział też na podstawie własnej pracy naukowej, że trening mózgu i chęć zdobywania wiedzy jest najlepszą bronią w walce ze starzeniem się mózgu. Po długich dyskusjach z dr Haliną Szwarc prawie jednocześnie założyli w Warszawie i Wrocławiu utw. Dzięki ojcu sama też została lekarzem i kontynuuje jego ideę walki przeciwko starzeniu się. Założyła prywatną klinikę medycyny holistycznej w Frankfurcie. Od dwóch lat jest dyrektorem pierwszej w Polsce Welness Clinic w prywatnym Szpitalu Medicover w Warszawie. Tę ideę kontynuuje również syn pani Kempisty w całkowicie nowym obszarze medycyny XXI wieku jakim jest medycyna estetyczna.
Mgr Alina Woźnicka, kierownik UTW w latach 1979-1997, w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że będzie mówić przede wszystkim o pracy ludzi, którzy tworzyli i prowadzili UTW. Halina Szwarc i Czesław Kempisty w tamtych trudnych dla starszych ludzi czasach znaleźli zwolenników oraz zyskali przychylność władz i stworzyli pierwsze w Polsce utw. We wrocławskim Studium Trzeciego Wieku oprócz wykładów prowadzona była stała kontrola zdrowia i rehabilitacja. Wypracowano metody integracji osób o różnym wykształceniu. Otwarto się na środowisko wrocławskich domów opieki społecznej, niosąc trochę radości podopiecznym. Wspomagano schronisko Brata Alberta. Obecnie powstaje wiele utw a jednak wiele osób starszych czuje się samotnie, ponadto w społecznym odczuciu obecnie jest gorszy dostęp do opieki medycznej. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w Poznaniu i Warszawie powstał program wolontariatu młodych dla osób starszych. Z kolei Wrocław stwarza seniorom wiele możliwości spędzania czasu ale o tym wie zaledwie 15 %. Na zakończenie życzyła sukcesów swoim kolejnym następcom.
Dr Aleksander Kobylarek podkreślił, że dla niego wyzwaniem jest prestiż UTW w UWr., odpowiednia komunikacja i efektywność. Obejmując funkcję kierownika zastał autentyczną wspólnotę ludzi. W pierwszych latach uczył się od zaangażowanych słuchaczek, od Rady Naukowej. Potem nakreślił nowe zadania: rozwijanie kompetencji, szczególnie w zakresie nauki pracy z komputerem, współpracę międzygeneracyjną (z udziałem studentów i doktorantów), wspomaganie kompetencji m.in. poprzez udział w konferencjach. A następnie nastąpił „okres wędrówki” – współpraca z zagranicą, gdzie udało się uzyskać granty, w ramach których były organizowane wyjazdy studyjne i na konferencje do licznych krajów Europy, wielokrotnie w charakterze instruktorów. Nawiązano współpracę z utw na Białorusi i Ukrainie wspomagając ich działalność i inspirując tworzenie kolejnych.
Spotkanie zakończyły wystąpienia gości i uczestników konferencji zawierające słowa uznania dla dorobku UTW w UWr. w zakresie edukacji i wspierania interesów seniorów, życzenia dalszych sukcesów w pracy. Składano też podziękowania za współpracę oraz wyrażano nadzieję na bliższe kontakty. Wręczano kwiaty, albumy, obrazy i statuetki.
Gości pożegnał prof. Adam Jezierski wykonaniem na osiemnastowiecznych Organach Caspariniego (zabytek w skali światowej) tematu 5 z VI symfonii Beethovena oraz, na bis, fragmentu utworu Haendla.

Spotkanie prowadziła Emilia Nowaczyk

Protokołowała Wanda Paszke