Konferencja "Polska Seniora"

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji senioralnych takich jak : Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytety trzeciego wieku, Kluby seniora. Motywem przewodnim była polityka senioralna ,a w szczególności ,zmieniające się potrzeby i oczekiwania seniorów wobec władz państwowych i samorządowych.
Pani Poseł Aldona Młyńczak otwierając obrady podkreśliła, że polscy seniorzy zasługują na szacunek oraz godne, zdrowe i aktywne życie i dlatego bardzo ważne są wszelkie działania w ramach polityki senioralnej. Pojęcie „polityka senioralna” w przestrzeni społecznej pojawiło się w 2011roku. Polityka senioralna jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. W polityce senioralnej należy uwzględnić, że populacja osób starszych jest niejednorodna. Różnicuje ją wiek, stan zdrowia, sytuacja rodzinna i finansowa, wykształcenie, warunki życia, wiedza i doświadczenie, a także fizyczne i mentalne możliwości.
Jako przykłady działań w zakresie polityki senioralnej można wymienić powołanie Parlamentarnego Zespołu do spraw UTW (w poprzedniej kadencji Sejmu RP), powołanie Komisji Polityki Senioralnej. Opracowano i wprowadzono „Program ASOS” (Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zakłada pełniejsze włączenie osób starszych w życie lokalnych społeczności), Program „Solidarność pokoleń”, Program „Senior Wigor”- to Domy Dziennego Pobytu dla Seniorów, (obecnie pod nazwą Senior Wigor +). Powołano Narodowy Instytut Geriatrii, uchwalono Ustawę o Radach Seniorów. Powstał Obywatelski Parlament Seniorów.
Uczestników Konferencji zapoznano z założeniami Programu „Polska Seniora”, który opiera się na 3 filarach: Godne życie seniora, Aktywne życie seniora i Zdrowe życie seniora. W ramach tych trzech filarów przygotowano szereg rozwiązań mających zapewnić lepsze życie osób w wieku senioralnym.

Proponowane rozwiązania w filarze „Godne życie” przedstawiła Joanna Augustynowska- np. emerytura bez podatku, czyli zaprzestanie pobierania podatku PIT od emerytury, czek opiekuńczy – finansujący opiekę nad seniorami dla opiekunów aktywnych zawodowo, urlop wytchnieniowy dla opiekunów, wprowadzenie instytucji asystenta osoby niesamodzielnej.
Propozycje w filarze „Zdrowe życie” przedstawiła prof., Alicja Chybicka – np. zapoczątkowanie bilansu 60-latka, czyli badań profilaktycznych i corocznego monitorowania stanu zdrowia seniora, zestaw zniżek na leki, zapewnienie dostępu do lekarzy geriatrów, rozwój telemedycyny, oraz bezpłatne szczepienia na grypę.
Ewa Wolak przedstawiła propozycje w filarze „Aktywne życie” :wsparcie Rad Seniorów, wydzielenie senioralnego budżetu obywatelskiego, wprowadzenie Krajowej Karty Seniora upoważniającej do ulg i zniżek , (na wzór istniejących Kart Seniora w niektórych miastach), zorganizowanie Biura Seniora w każdym powiecie oraz całodobowego telefonu zaufania dla Seniorów.

W ramach dyskusji zabierali głos zaproszeni Goście.
Dr Bogna Bartosz – Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim podkreśliła, że wszelkie działania dedykowane seniorom aby ich życie było godne i aktywne są realizowane w UTW. Problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa obecne są w działalności uczelni wyższych i przejawiają się np. w Projekcie „Społeczna odpowiedzialność nauki” i powołaniu Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii, w ramach których odbywa się interdyscyplinarna edukacja kadr przygotowanych do pracy z seniorami - z pasją, miłością i zaangażowaniem. Godne życie związane jest nie tylko z pozycją materialną, ale także z poczuciem bycia we wspólnocie, integracją międzypokoleniową oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu.
Pan Robert Pawliszko -Dyrektor Centrum Seniora we Wrocławiu przedstawił działania Gminy Wrocław na rzecz osób starszych, które mają na celu poprawę jakości ich życia w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i aktywizacji społecznej. W 2009 roku powstało Wrocławskie Centrum Seniora, które koordynuje, wspiera, inicjuje działania na rzecz seniorów. To we Wrocławiu powstał pierwszy „Telefon Seniora” i pierwsza „Karta Seniora” (wydano dotąd 60 tysięcy Kart). Zorganizowano Akademię Seniora , a w niej uruchomiono „Szkołę Liderów”. Pierwszy program „Edukacja do starości w starości i przez starość” pod nazwą „Wrocław miasto pokoleń” został zrealizowany we Wrocławiu i jest kontynuowany. Realizowany jest program „Wrocławskie Dni Gerontologii”, powstała „Federacja Klubów Seniora”. Największą i najbardziej znaną imprezą są „Dni Seniora”( 10 edycji). Przystąpiono do programu „Miasto przyjazne seniorom”.
Pani Michalina Witczak – Przewodnicząca Zarządu Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrocławiu zaprosiła na obchody 50-lecia działalności Związku.
Pan Marek Ferenc- Prezes Fundacji” Aktywny Senior”, która działa na rzecz poprawy jakości życia i promocji projektów, strategii oraz polityk przedstawił propozycje działań związanych z poprawą jakości życia osób starszych już zrealizowanych, bądź będących w realizacji – np. „Rozwój kompetencji – motorem zmiany”, „ Projekt małych inicjatyw społecznych”, „Jak tworzyć wspólne formy zamieszkiwania dla seniorów”( przewodnik). Projekt „Horyzont 2020”- tworzenie polityk społecznych we współpracy z innymi miastami w Europie. Jak bardzo ważny jest problem samotności i osamotnienia w wieku senioralnym może świadczyć przykład powołania w Anglii ministra od samotności - powiedział na zakończenie Pan Prezes.

Z powyższych wypowiedzi wynika, że wiele dzieje się w ramach polityki senioralnej, ale wciąż są jeszcze nierozwiązane problemy w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Dla rozpoznania potrzeb środowiska senioralnego przeprowadzono ankietę wśród uczestników Konferencji.
Podsumowując obrady Pani Aldona Młyńczak –Posłanka na Sejm RP – powiedziała: „Polityka senioralna powinna być priorytetem każdego rządu, a centrum tej polityki jest człowiek”.”

Stanisława Warmuz