Forum Samorządów Wrocławskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Miejsce spotkania: Wrocławskie Centrum Seniora pl. Dominikański 6, 50- 159 Wrocław

W spotkaniu udział wzięli: Robert Pawliszko - Wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, dr Walentyna Wnuk - Doradca UM Wrocławia ds. Seniorów oraz przedstawiciele Samorządu z:
UTW w Uniwersytecie Wrocławskim
UTW Uniwersytet Ekonomiczny
UTW w Papieskim Wydziale Teologicznym
DUTW Dolnośląska Szkoła Wyższa
UTW Akademia Wychowania Fizycznego
UTW Uniwersytet Medyczny

Program spotkania:
1. Omówienie działań w ramach projektu „Porozumienie Pełnomocników Rektorów Uczelni Wyższych Miasta Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
2. Przedstawienie założeń i szczegółów organizacyjnych tegorocznych II Dni Gerontologii Wrocław 2017
3. Prezentacja Projektu edukacji do starości i w starości „Miasto Pokoleń 2017”.

Pan Robert Pawliszko witając uczestników spotkania przypomniał, że „Porozumienie Pełnomocników Rektorów Uczelni Wyższych Miasta Wrocławia ds. UTW” ( nazywane dalej „Porozumieniem”) jest pierwszym w skali kraju i jedynym, jak dotąd, takim projektem. Spotkanie w dniu 26 maja 2017r. zorganizowano z inicjatywy p. Zbigniewa Szulca – przewodniczącego Samorządu UTW w Papieskim Wydziale Teologicznym.
Pani dr Walentyna Wnuk – inicjatorka „Porozumienia” podziękowała p. wicedyrektorowi WCRS za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Przedstawiła ideę Porozumienia – nawiązanie współpracy, której celem jest podniesienie poziomu edukacji ludzi późnej dorosłości w następujących obszarach egzystencji Studenta- Seniora: w sferze społecznej, poznawczo- intelektualnej, fizycznej.
W ramach Porozumienia zorganizowano seminarium „Przez czyn ujawnia się osoba. Jan Paweł II – Człowiek spełniony”, oraz „I Dni Gerontologii – Wrocław 2015”.
Realizując Misję "Porozumienia" corocznie będą odbywać się spotkania ludzi nauki i praktyków zajmujących się ludźmi starszymi.
„II Dni Gerontologii – Wrocław 2017” odbędą się w dniach 17 – 18 października 2017 roku we Wrocławiu i obejmą: interdyscyplinarną konferencję naukową; prezentację dobrych praktyk pracy z seniorami; sesję plakatową oraz imprezy towarzyszące. Miejscem wydarzenia będzie Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 55. Organizatorami spotkania są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Pani dr Walentyna Wnuk zaprezentowała Projekt „Miasto Pokoleń – Wrocław 2017” - program edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się. Program realizowany w placówkach edukacji dzieci i młodzieży, edukatorami są seniorzy – słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, wolontariusze organizacji senioralnych. Zrealizowany program pilotażowy zachęcił placówki oświatowe do włączenia się w realizację tego projektu. W 2015 roku Projekt „Wrocław – Miasto Pokoleń” został wyróżniony w konkursie organizowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, wpisem do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Zakończyła się kolejna edycja Projektu.
Pani Dr Walentyna Wnuk zaprosiła do udziału w realizacji kolejnej edycji Projektu „Wrocław – Miasto Pokoleń” uczelnie wyższe, które przystąpiły do „Porozumienia”. Wiadomo, ze przygotowanie do starości powinni odbywać się w rodzinie, ale w zmieniającym się świecie nie zawsze jest to możliwe i należy podjąć działania zmierzające do zmiany świadomości młodego pokolenia w zakresie procesu starzenia się i wizerunku osoby starszej. A droga do tych zmian prowadzi przez uczelnie wyższe. Trwają przygotowania do nowej edycji programu „Miasto Pokoleń-Wrocław 2018”.
Sprawy różne: 2 czerwca 2017 r. odbędzie się XI Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizatorem jest Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - CKZiU w Legnicy.
Prof. dr hab. Michał Jeleń - (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) zaproponował aby spotkania Samorządów UTW odbywały się dwa razy w roku.
Jedno spotkanie tzw. robocze może odbywać się we Wrocławskim Centrum Seniora. Drugie spotkanie o charakterze „Forum Wrocławskich UTW” organizowałaby za każdym razem inna uczelnia.
W programie II Dni Gerontologii przewidziana jest dyskusja na temat przyszłości uniwersytetów trzeciego wieku, warto taką dyskusję przeprowadzić w ramach przyszłego „Forum UTW”.
Postanowiono, że koordynować pracę „Porozumienia” będą : dr Walentyna Wnuk, Zbigniew Szulc i Stanisława Warmuz.

Zapisała – Stanisława Warmuz