Historia

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu utworzony został w 1976 r.

W historii UTW można wyróżnić trzy okresy:

Lata 1976 - 1979; Studium Trzeciego Wieku z siedzibą przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu.
Organizatorem i opiekunem naukowym Studium był Czesław Kempisty (lekarz).
Pierwszym kierownikiem - Karol Węgier.
Liczba słuchaczy 112 osób.

Lata 1979 - 1997; przeniesienie siedziby na ul. Stawową do Medycznego Studium Zawodowego,
Kierownikiem zostaje mgr Alina Woźnicka, zaś Studium Trzeciego Wieku uzyskuje status Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W 1989 roku opiekunem naukowym została prof. dr hab. Wanda Lubczyńska-Kowalska.

Lata 1997 - do chwili obecnej, siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostaje przeniesiona na ul. Dawida do pomieszczeń Instytutu Pedagogiki UWr. Liczba słuchaczy w 1997 roku - 260.

Od 1997r. funkcjonuje pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Władzami Uniwersytetu a Zarządem m. Wrocławia.

W roku 1999 decyzją Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, UTW wprowadzony został w struktury UWr, jako jednostka ogólnouczelniana, podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauczania.
Od roku akademickiego 2016/2017 funkcję tę pełni prof. dr hab. Ryszard Cach.

Funkcję Kierownika UTW od roku 1997 - do 2006 pełniła dr Walentyna Wnuk.

W związku z przejściem na emeryturę Kierownika UTW Pani dr Walentyny Wnuk, z dniem 1 grudnia 2006 roku funkcję kierownika UTW powierzono dr. Aleksandrowi Kobylarkowi, którą funkcję tą pełnił do 2016 roku.

W roku 2016 na stanowisko kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku została powołana, przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Adama Jezierskiego, dr Małgorzata Malec-Rawiński, pracownik Instytutu Pedagogiki UWr. Funkcję tę pełniła do 2018 roku.

W roku 2018 Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Adam Jezierskiego powołał dr Bognę Bartosz, adiunkta z Instytutu Psychologii UWr, na stanowisko kierownika UTW w UWr. Funkcję tę pełniła do 31.01.2020 r.

Od 1.02.2020 r. do 31.08.2020 r. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Adam Jezierski powierzył funkcję kierownika UTW dr Małgorzacie Siemież (starszy wykładowca z Instytutu Pedagogiki UWr).

Od 1.09.2020 r. funkcję kierownika UTW pełni dr Magdalena Wnuk-Olenicz, zgodnie z powierzeniem tej funkcji przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dra hab. Przemysława Wiszewskiego.