Briefing

Wszystkich komunikatów: 38

Aktualności UTW 27.11.2017 r.

BRIEFING 27 listopada 2017r. 1. W ramach projektu „60 plusów Aktywności Seniora” w dniu 22 listopada 2017r. odbyła się Konferencja „Profilaktyka procesów otępiennych” zorganizowana przez Fundację Atena z Oławy we współpracy z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD), Dolnośląskim Zespołem Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, UTW w Uniwersytecie Wrocławskim, Świdnickim UTW z Federacji UTW we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Dolnośląscy Seniorzy. Przedstawiciele UTW w UWr brali udział w obradach i pracowali w sekretariacie Konferencji. 2. Konferencja podsumowująca Projekt UTW: Uczyć- Tworzyć – Wspierać odbyła się 24 listopada 2017 r. w Oratorium Marianum UWr. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Konferencji wzięły udział delegacje z uniwersytetów realizujących Projekt: UTW w Uniwersytecie Wrocławskim – lider Projektu oraz Strzeliński UTW, UTW w Oławie, UTW w Głuszycy, UTW przy CKUiZ w Legnicy, Transgraniczny UTW w Zgorzelcu, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku przy Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu i założony w ramach Projektu UTW w Gryfowie Śląskim. Bardzo dobrze oceniona realizacja z przewodnim wskazaniem „Więcej takich projektów i dobrej współpracy”. Wiele podziękowań i słów uznania za udział Projekcie skierowano do Grupy Superwizorów z naszego uniwersytetu. Członkowie Sekcji Organizacyjno- Integracyjnej z wielkim zaangażowaniem pracowali w części organizacyjnej Projektu i Konferencji. 3. 27 listopada 2017r. na zebraniu Rady Słuchaczy UTW UWr. omówiono plany pracy, zatwierdzono plany finansowe Sekcji i Zespołów UTW. Przewodniczący Zarządu UTW Jerzy Sosnowski zwrócił się do przewodniczących Sekcji , kierowników Zespołów z prośbą o włączenie do planów działalności w przyszłym roku kalendarzowym, tematyki związanej z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaproponował : - Dni Otwarte UTW w UWr. w miesiącu maju 2018r. z otwarciem się na środowisko senioralne Wrocławia. - Zorganizowanie Wakacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w miesiącach letnich 2018r. W zaproponowanych zajęciach oprócz słuchaczy UTW mogłyby uczestniczyć inne osoby w wieku 60+. - Poczynienie starania o ufundowanie oraz nadanie uniwersytetowi Sztandaru jako znaku i symbolu UTW w Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie zgłosił pewne propozycje związane z działalnością naszego uniwersytetu: -poddać pod dyskusję i do akceptacji słuchaczy projekt „Znaczka UTW” jako znaku rozpoznawczego Słuchacza UTW. Zarząd UTW w UWr zaprasza do dyskusji i zgłaszania rozwiązań w w/w sprawach. Na pomysły oczekujemy do końca grudnia 2017 r. Zapisała Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-11-30 08:26:23 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 13.11.2017 r.

BRIEFING 13 listopada 2017 r. 1. Grupa Biesiadna „Wspomnień Czar” zaprasza Słuchaczy na spotkanie Bohaterowie niepodległości- Tadeusz Kościuszko w dniu 16.11.2017r. o godz. 14.00 w Auli UTW. 2. Debata Senior i jego rodzina w obliczu demencji organizowana dla dolnośląskich seniorów w ramach cyklu: „Choroby cywilizacyjne problemem osób starszych” odbędzie się 22. 11. 2017r w Centrum Medycznym ul. Dobrzyńska. Debata jest poświęcona przedstawieniu aktualnej wiedzy na temat chorób demencyjnych, ich medycznym i społecznym skutkom oraz możliwościom wsparcia społecznego udzielanego osobom chorym i ich opiekunom. W debacie uczestniczyć będzie Grupa Słuchaczy z naszego uniwersytetu. 3. 24 listopada 2017r odbędzie się konferencja popularno- naukowa , podsumowująca projekt UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać, który uzyskał dofinansowanie MNiSW pn.”Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Więcej informacji na temat uczestnictwa w konferencji będzie podane w poniedziałek 20 listopada 2017, przed wykładem. 4. Można zapisać się jeszcze na warsztaty teatralne prowadzone przez aktorkę Teatru Współczesnego Panią Beatę Rakowską . Informacje – Harmonogramy zajęć w UTW. Zapisała – Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-11-15 09:18:47 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 06.11.2017 r.

BRIEFING 6 listopada 2017r. 1.Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw zaprasza Słuchaczy UTW w UWR do udziału w Projekcie Zorientowany Senior. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń i na plakacie. 2.Stowarzyszenie Odra- Niemen zaprasza Słuchaczy do udziału w warsztatach artystycznych zakończonych stworzeniem spektaklu teatralnego „Pamiętnik”. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń. 3. Grupa KREATYWNI przy Wrocławskim Centrum Seniora ogłasza konkurs na Życzliwego Seniora i Życzliwą Seniorkę. Do 17 listopada można zgłaszać osoby. Warunki konkursu zamieszczamy na tablicy ogłoszeń. 4. Zebranie Rady Słuchaczy odbędzie się 27 listopada 2017r. o godz. 13.30 (po wykładzie). Zapisała – Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-11-09 11:02:34 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 30.10.2017 r.

1. Uniwersytety Trzeciego Wieku mogą być i w zasadzie są placówkami badań w zakresie edukacji do starości i edukacji w starości. Do naszego uniwersytetu często zgłaszają się magistranci i doktoranci z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia badań. Kierownik i Zarząd UTW zwracają się do Słuchaczy z prośbą o życzliwe przyjęcie i udział w proponowanych badaniach. 2. Przypominamy: Legitymację Słuchacza można odbierać w poniedziałki przed wykładem – korytarz II piętro, lub w środę i czwartek – godzinach 10.00- 14.00- pokój nr 6 w UTW. 3. Październik był miesiącem uroczystych inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Przedstawiciele naszego UTW uczestniczyli w uroczystych inauguracjach w Uniwersytetach Medycznym i Ekonomicznym , w Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w inauguracjach połączonych z obchodami Jubileuszu 10 -lecia w Milickim ,Oleśnickim i Świdnickim UTW.


Opublikowany 2017-11-03 10:02:48 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 23.10.2017 r.

1. W poniedziałki przed wykładem audytoryjnym, odbywają się co tydzień spotkania Kierownika UTW, Zarządu i Rzecznika UTW, podczas których omawiane są bieżące wydarzenia w UTW i sprawy istotne dla słuchaczy. Informacje na temat spotkań będą się ukazywać na stronie internetowej www.utw.uni.wroc.pl i na tablicy ogłoszeń samorządu pod hasłem „Briefing”. 2. Przypominamy: Wszystkie zajęcia w naszym UTW rozpoczynają się o ustalonej wcześniej godzinie i zgodnie z harmonogramem zajęć podanym do publicznej wiadomości. Z szacunku dla osób prowadzących i uczestniczących w zajęciach należy przestrzegać punktualnego przychodzenia na zajęcia. 3. Zgodnie z normami uczestnictwa w życiu UTW, wszystkie zmiany dotyczące zajęć programowych oraz spotkań Sekcji, Zespołów i Klubów należy zgłaszać w Sekretariacie UTW oraz umieszczać na tablicy ogłoszeń. 4. Zmiany w Sekcji Rękodzieła: Pani Teresa Tomków zrezygnowała z funkcji Przewodniczącej Sekcji. Pani Irena Łopaciuk została wybrana nową Przewodniczącą Sekcji Rękodzieła. Pani Teresie Tomków dziękujemy za sprawne i efektywne kierowanie pracami sekcji. Pani Irenie Łopaciuk życzymy powodzenia, oryginalnych pomysłów i wyrobów rękodzielniczych oraz ciekawych prezentacji.


Opublikowany 2017-10-26 08:16:19 przez Sekretariat UTW
Rada Słuchaczy 10.10.2017 r.

Ustalenia z zebrania Rady Słuchaczy UTW w Uniwersytecie Wrocławskim Obecni: wg listy obecności oraz Kierownik UTW dr Bogna Bartosz Ustalenia: 1. W podejmowanych działaniach przez sekcje, zespoły, kluby należy kierować się celami zgodnymi z ideą całożyciowego rozwoju poprzez uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, aktywność intelektualną, fizyczną, społeczną i ekspresję artystyczną oraz tworzeniu wspólnoty opartej na szacunku i zrozumieniu. Zabrania się działań o charakterze komercyjnym. W celu zapewnienia koordynacji podejmowanych przedsięwzięć przewodniczący sekcji, klubów i zespołów zobowiązani są do ścisłej współpracy z odpowiednimi komisjami i osobami działającymi w Samorządzie UTW zgodnie z dokonanym podziałem kompetencji. 2. Sekcje, kluby i zespoły zobowiązane są opracowania planów pracy na rok akademicki 2017/2018. W planach należy szczególnie uwzględnić: • Założony celu działania • Skład osobowy z podziałem na słuchaczy UTW i ewentualnie osoby współpracujące nie będące słuchaczami wraz z uzasadnieniem • Planowane przedsięwzięcia, imprezy, przedstawienia itp. • Termin opracowania planów i złożenie ich do Zarządu do 27.10.2017r. • Plany zostaną zwrócone po zaakceptowaniu do 15.11.2017r. Cel skoordynowanie działań i zwrócenie uwagi na priorytetowe przedsięwzięcia. 3. Opracowanie propozycji wydatków finansowych na potrzeby sekcji, klubów i zespołów • Z przydzielonych środków nie mogą być finansowane wydatki na cele konsumpcyjne i materiały biurowe • Rozliczenie poniesionych wydatków nastąpi tylko w oparciu o przedłożoną i zatwierdzoną fakturę wystawioną na : Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku Plac Uniwersytecki 1 50 – 137 Wrocław NIP 896 – 000 -54- 08. • Termin złożenia planów wydatków do 27.10.2017r. do Zarządu UTW • Akceptacja planu wydatków do 15.11.2017r. Cel powiązanie planowanych wydatków z planami pracy oraz dostosowanie rozliczeń do wymogów i zasad obowiązujących w księgowości Uniwersytetu Wrocławskiego. 4. Do rozważenia propozycje zgłaszane przez słuchaczy UTW: • „Dni UTW” rozpoczynające się 2 maja do zakończenia roku akademickiego (formuła integracyjna słuchaczy, otwarta na studentów Instytutu Psychologii i Pedagogiki UWr oraz osoby z zewnątrz) • Wakacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku (zajęcia poza siedzibą UTW otwarte również dla osób w wieku 60+ spoza UTW). • Większy udział UTW w XXI Dolnośląskim Festiwalu Nauki w 2018r. W/w tematy do dyskusji i rozważenia w sekcjach, zespołach i klubach. Kierownik i Zarząd UTW czekają do grudnia 2017r. na pomysły i propozycje. Jeśli pomysł „chwyci” zostanie uwzględniony w harmonogramie zajęć UTW w semestrze letnim 2018. 5. Obsługa nowego ksero w pokoju nr 6 tylko przez osoby przeszkolone i do tego upoważnione. Przewodniczący Zarządu UTW Jerzy Sosnowski


Opublikowany 2017-10-16 14:47:22 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 15 maja 2017 r.

1. Spotkanie z dr Walentyną Wnuk autorką książki „Obrazy starości myślą malowane” dn. 18 maja 2017 roku w Angel Care ul. Dyrekcyjna 5-7 godz. 10:00. 2. Zakończenie roku akademickiego 2016/2017 w dniu 22 maja 2017r. godz. 12:00 w gmachu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ul. Uniwersytecka 7/10 - III p. 3. Spotkanie autorskie z dr Walentyną Wnuk w dniu 22 maja 2017r. w Centrum Seniora Pl. Dominikański godz. 14:00. 4. Przewodnicząca Zarządu UTW w UWr zaprasza członków Zarządu na zebranie w dniu 1 czerwca o godz. 17:00. 5. Dnia 2 czerwca 2017 r. odbędzie się XI Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Legnicy. Przedstawiciele naszego UTW będą uczestniczyć. 6. Na zaproszenie p. Lidii Geringer de Oedenberg (posłanki do Europarlamentu) wyjeżdżają do Brukseli w dniu 25.06.2017r. Panie Teresa Hyżak i Maria Zatorska. 7. Mokotowski UTW obchodzi 35-lecie działalności. Na uroczystościach jubileuszowych w dniu 30.06.2017 r. - 2.07 2017 r. nasz uniwersytet reprezentować będą Panie Emilia Nowaczyk i Teresa Słabińska. 8. Na Walnym Zebraniu Słuchaczy UTW w dniu 15 maja 2017r. wybrano Zarząd UTW na kadencję 2017 – 2021. Więcej na stronie www.utw.uni.wroc.pl.


Opublikowany 2017-05-17 07:53:52 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 8 maja 2017 r.

1. Ważne! 15 maja 2017r. o godz.12:00 odbędzie się Walne Zebranie Słuchaczy i wybory do Zarządu UTW w UWr. Na Zebraniu można zadawać pytania i zgłaszać postulaty dotyczące działalności naszego uniwersytetu. 2. Zakończenie roku akad. 2016/2017 zaplanowano na 22 maja 2017r. godz.12:00. Zapraszamy do Auli Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ul. Uniwersytecka 22/26. 3. Na Mszę św. z okazji zakończenia roku akad. 2016/2017 zapraszamy 21 maja 2017r na godz.12:30 - Kościół św. Elżbiety ul. Grabiszyńska. 4. Ważna informacja !!! Zgodnie z Uchwałą Zarządu UTW w UWr, przy akceptacji Kierownika UTW: a) Od nowego roku akademickim 2017/2018 OPŁATA CZŁONKOWSKA wynosi 150 zł. (sto pięćdziesiąt zł). b) Wprowadza się opłatę za zajęcia lektoratowe i z zakresu kultury fizycznej. Opłata za jeden lektorat wynosi 50 zł.za jeden semestr. Opłata za jedne wybrane zajęcia z kultury fizycznej wynosi 50 zl. za jeden semestr. c) Szczegółowe informacje zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej utw@uwr.edu.pl 5. Dnia 17 maja 2017r. będziemy gościć delegację Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gryfowie Śląskim w ramach Projektu „UTW: Uczyć- Tworzyć – Wspierać”. Zapisała: Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-05-09 11:30:51 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 24 kwietnia 2017 r.

1. Przypominamy – Walne Zebranie Słuchaczy i wybory do Zarządu UTW odbędą się 15 maja 2017 r. Zachęcamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Wybierzemy Zarząd UTW, który przez kolejne 4 lata będzie podejmował decyzje dotyczące działalności uniwersytetu i naszego udziału w życiu społeczności uniwersyteckiej. 2. Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu zaprasza swoich członków na zajęcia w Letniej Akademii Seniora „SENIOR LIDER”. Z naszego uniwersytetu udział w zajęciach wezmą: Teresa Hyżak i Bronisława Strzelecka. (Projekt współfinansowany z ze środków Rządowego Projektu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.) 3. Ważne!! Faktury i rachunki za zakupy na rzecz Sekcji, Klubów działających w naszym UTW należy składać w Sekretariacie UTW w poniedziałki!! 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu obchodził 10-lecie swojej działalności. W uroczystościach dnia 06.04.2017 r. związanych z tym wydarzeniem udział wzięła Emilia Nowaczyk – Przewodnicząca Zarządu UTW. 5. Jubileusz 10-lecia działalności obchodził Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie. W uroczystości jubileuszowej (22.04.2027) udział wzięły- Emilia Nowaczyk, Teresa Hyżak i Bronisława Strzelecka oraz Przewodnicząca Rady Naukowej UTW- dr Walentyna Wnuk. 6. Dnia 24.04.2017r. Pani Lidia Geringer de Oedenberg, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, wygłosiła wykład na temat Aktualności z Parlamentu Europejskiego. Przed wykładem obdarowała Słuchaczy nasionami w zestawie Kwietna łąka z następującym przesłaniem: W kobiercu kwitnącej łąki skromne pojedyncze maki, chabry i rumianki zachwycają zjednoczoną wielobarwną urodą. W Europie wielu narodów, kultur i tradycji, połączeni w jednej Wspólnocie, jesteśmy silni i bezpieczni dopóki żyjemy w symbiozie jak kwiaty na łące.


Opublikowany 2017-04-25 12:10:42 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 13 marca 2017 r.

1. 15 maja 2017r Walne Zebranie Słuchaczy UTW i wybory do Zarządu UTW na kadencję 2017 – 2021. Na zebraniu Rady Słuchaczy postanowiono: Sekcje, Kluby, Zespoły działające w UTW mogą zgłaszać kandydatów do nowego Zarządu. Każde zgłoszenie powinno być poparte rekomendacją ( na piśmie) Grupy zgłaszającej Kandydata. Termin zgłoszeń – 20 kwietnia 2017r. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd UTW. 2. W dniach 21-27 września 2017r. odbywać się będzie Dolnośląski Festiwal Nauki. Temat Festiwalu: NAUKA BEZ GRANIC. Sekretariat UTW przyjmuje propozycje wydarzeń, które mogą być zrealizowane w naszym UTW. Sprawa pilna. Prosimy o zgłoszenia. 3. Do Magdeburga, w dniach 20-26 marca 2017r. pojadą Panie - Anna Gozdowski, Elżbieta Koszałka, Jagoda Michalska w ramach Projektu „Nigdy nie jest za późno, aby się uczyć” koordynowanego przez dr. Aleksandra Kobylarka. Panie zaprezentują metody pracy z Seniorami w zakresie nauczania języka obcego. 4. Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warszawie będzie obchodzi 30- lecie swojej działalności. Otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystości jubileuszowe w dniach 31.05- 1.06 2017r. Zapisała – Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-03-15 07:48:13 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 6 marca 2017 r.

1. 27 lutego 2017r. odbyło się spotkanie liderów uniwersytetów trzeciego wieku biorących udział w Projekcie- UTW: UCZYĆ – TWORZYĆ – WSPIERAĆ. Przedstawiono zadania i sposoby ich realizacji. W I etapie realizacji projektu przewidziano spotkania uniwersytetów – partnerów projektu. Informacje o spotkaniach będziemy przekazywać na bieżąco. 2. Zakupiono 20 nowych komputerów za około 20 tysięcy złotych. Gratuluję uczestnikom warsztatów komputerowych możliwości pracy na dobrym sprzęcie. 3. Do JURY Konkursu „Znam historię polskich symboli narodowych”, organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 93 zaproszono Słuchaczy UTW – Panią Annę Sokołowską i Pana Mieczysława Dąbrowskiego. Dolnośląski finał tego Konkursu odbędzie się 13 marca 2017r . 4. 6 marca 2017 r. w późnych godzinach popołudniowych odwiedziła nasz uniwersytet Grupa Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mińsku. W spotkaniu uczestniczyła Pani Kierownik UTW dr Małgorzata Malec –Rawiński i niewielka Grupa naszych Słuchaczy. Paniom z Sekcji Organizacyjno- Integracyjnej dziękujemy za przygotowanie skromnego poczęstunku. Zapisała- Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-03-13 08:46:47 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 15 luty 2017 r.

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do MNiSW trafiło 85 ofert, spośród których wybrano 16 najlepszych. Wśród 16 wybranych projektów jest projekt- UTW: UCZYĆ – TWORZYĆ – WSPIERAĆ, zgłoszony przez Uniwersytet Wrocławski – Uniwersytet Trzeciego Wieku . Do współpracy w realizacji projektu zaproszone zostały uniwersytety: Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy CKZ i U w Legnicy, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Ośrodku Sztuki w Oławie, Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku we Wrocławiu oraz nowopowstający Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gryfowie. Pod koniec lutego 2017r. odbędzie się spotkanie liderów uniwersytetów w celu omówienia zadań i ustalenia harmonogramu realizacji projektu. 2. Przedstawiciele naszego uniwersytetu będą uczestniczyć w wydarzeniach, które odbędą się następujących terminach: - 20 marca 2017r. Wrocław - Konferencja „5 lat działalności Dolnośląskich Seniorów w ramach Platformy Wiedzy oraz wymiany doświadczeń”. - 25 marca 2017r. Zgorzelec - Zgorzeleckie spotkanie dolnośląskich seniorów pt. „Żeby życie nie bolało” - 22 kwietnia 2017r. Nowa Ruda – X-lecie Noworudzkiego UTW „Jak nie my to kto?” Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-02-16 08:09:12 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 18 stycznia 2017 r.

I. W Gryfowie 24 stycznia 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjno – organizacyjne w celu powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nasz uniwersytet reprezentować będą i przedstawią działalność UTW: dr Walentyna Wnuk - przewodnicząca Rady Naukowej UTW, Emilia Nowaczyk- przewodnicząca Zarządu UTW, Renata Babac - Stencel – wiceprzewodnicząca Zarządu UTW, Teresa Hyżak – członek Zarządu UTW, Stanisława Warmuz- rzecznik UTW. II. W związku z realizacją międzynarodowego projektu „Uczenie się starszych mężczyzn w społecznościach lokalnych” dr Małgorzata Malec- Rawiński (kierownik UTW) wyjeżdża z Wrocławia na okres 1 miesiąca (luty 2017) w celu przeprowadzenia zaplanowanych badań. Zastępstwo, na czas nieobecności Pani Kierownik, sprawować będzie dr Bogna Bartosz (Z-ca Dyrektora ds. ogólnych Instytutu Psychologii UWr). III. Dnia 9 lutego 2017r. odbędzie się Walne Zebranie członków Federacji UTW (z siedzibą we Wrocławiu). W porządku obrad przewidziano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Federacji UTW w roku 2016, oraz wybór Prezesa Rady Federacji UTW. Z upoważnienia Pani Kierownik UTW nasz uniwersytet reprezentować będą - Stanisława Warmuz i Emilia Nowaczyk – Przewodnicząca Zarządu UTW. Zapisała Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-01-22 14:42:02 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 11 stycznia 2017 r.

1. Nowy lektorat. Od II semestru roku akademickim 2016/2017 w programie zajęć „Podstawy języka włoskiego”. Więcej informacji w Ogłoszeniach. 2. W maju 2017 r. odbędzie się Walne Zebranie Słuchaczy UTW podsumowujące 4-letnią kadencję pracy Zarządu UTW połączone z wyborami członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zapraszamy do pracy w nowym Zarządzie UTW. Członkowie Zarządu powinni posiadać umiejętność pracy z komputerem, znać historię powstania UTW – w szczególności historię UTW w Uniwersytecie Wrocławskim, pożądana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Praca w Zarządzie odbywa się na zasadzie wolontariatu, wymaga reprezentowania Słuchaczy UTW w środowisku senioralnym naszego miasta, województwa, niejednokrotnie w innych regionach naszego kraju i za granicą. Wskazana umiejętność współpracy międzypokoleniowej. 3. W związku z dużym zainteresowaniem lektoratem języka angielskiego sprawdzone i skorygowane zostaną listy uczestników wszystkich zajęć z języka angielskiego w celu lepszej organizacji zajęć oraz dostosowania poziomu nauczania do potrzeb Słuchaczy. Zapisała Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-01-12 15:11:01 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 4 stycznia 2017 r.

1. WARSZTATY TEATRALNE. 5 stycznia 2017r. o godz. 13.15 w auli UTW odbędą się rozmowy ze Słuchaczami w sprawie uczestnictwa w zajęciach teatralnych. Warsztaty poprowadzi mgr Beata Rakowska. 2. Wykłady z historii Wrocławia (od II semestru ) poprowadzi prof. dr hab. Stanisław Rosik. 3. Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy CKZiU jest organizatorem XI Dolnośląskiego Forum UTW (2 czerwca 2017r). W ramach Forum odbędą się konkursy: - Konkurs plastyczny na plakat o tematyce przewodniej "Mosty międzypokoleniowe". - Konkurs literacki pn. "Humor łączy pokolenia". Zapraszamy Słuchaczy naszego uniwersytetu do udziału w konkursach. 4. Przed wykładem w poniedziałek 9 stycznia 2017r. organizatorzy wydarzenia „AKCJA INTERAKCJA! Sprawdź swoje leki z farmaceutą” przedstawią informację o terminie i zaproszą do udziału w wydarzeniu. Zapisała Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-01-05 07:46:20 przez Sekretariat UTW