Rada Słuchaczy 10.10.2017 r.

Ustalenia z zebrania Rady Słuchaczy UTW w Uniwersytecie Wrocławskim
Obecni: wg listy obecności oraz Kierownik UTW dr Bogna Bartosz
Ustalenia:
1. W podejmowanych działaniach przez sekcje, zespoły, kluby należy kierować się celami zgodnymi z ideą całożyciowego rozwoju poprzez uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, aktywność intelektualną, fizyczną, społeczną i ekspresję artystyczną oraz tworzeniu wspólnoty opartej na szacunku i zrozumieniu. Zabrania się działań o charakterze komercyjnym. W celu zapewnienia koordynacji podejmowanych przedsięwzięć przewodniczący sekcji, klubów i zespołów zobowiązani są do ścisłej współpracy z odpowiednimi komisjami i osobami działającymi w Samorządzie UTW zgodnie z dokonanym podziałem kompetencji.

2. Sekcje, kluby i zespoły zobowiązane są opracowania planów pracy na rok akademicki 2017/2018. W planach należy szczególnie uwzględnić:
• Założony celu działania
• Skład osobowy z podziałem na słuchaczy UTW i ewentualnie osoby współpracujące nie będące słuchaczami wraz z uzasadnieniem
• Planowane przedsięwzięcia, imprezy, przedstawienia itp.
• Termin opracowania planów i złożenie ich do Zarządu do 27.10.2017r.
• Plany zostaną zwrócone po zaakceptowaniu do 15.11.2017r.
Cel skoordynowanie działań i zwrócenie uwagi na priorytetowe przedsięwzięcia.

3. Opracowanie propozycji wydatków finansowych na potrzeby sekcji, klubów i zespołów
• Z przydzielonych środków nie mogą być finansowane wydatki na cele konsumpcyjne i materiały biurowe
• Rozliczenie poniesionych wydatków nastąpi tylko w oparciu o przedłożoną i zatwierdzoną fakturę wystawioną na :
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Plac Uniwersytecki 1
50 – 137 Wrocław
NIP 896 – 000 -54- 08.
• Termin złożenia planów wydatków do 27.10.2017r. do Zarządu UTW
• Akceptacja planu wydatków do 15.11.2017r.
Cel powiązanie planowanych wydatków z planami pracy oraz dostosowanie rozliczeń do wymogów i zasad obowiązujących w księgowości Uniwersytetu Wrocławskiego.

4. Do rozważenia propozycje zgłaszane przez słuchaczy UTW:
• „Dni UTW” rozpoczynające się 2 maja do zakończenia roku akademickiego (formuła integracyjna słuchaczy, otwarta na studentów Instytutu Psychologii i Pedagogiki UWr oraz osoby z zewnątrz)
• Wakacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku (zajęcia poza siedzibą UTW otwarte również dla osób w wieku 60+ spoza UTW).
• Większy udział UTW w XXI Dolnośląskim Festiwalu Nauki w 2018r.
W/w tematy do dyskusji i rozważenia w sekcjach, zespołach i klubach. Kierownik i Zarząd UTW czekają do grudnia 2017r. na pomysły i propozycje. Jeśli pomysł „chwyci” zostanie uwzględniony w harmonogramie zajęć UTW w semestrze letnim 2018.

5. Obsługa nowego ksero w pokoju nr 6 tylko przez osoby przeszkolone i do tego upoważnione.

Przewodniczący Zarządu UTW
Jerzy Sosnowski