Aktualności UTW 22.01.2018 r.

Na spotkaniu Zarządu UTW z Panią dr Bogną Bartosz (Kierownik UTW) z udziałem Rzecznika omówiono wyniki badania ankietowego w UTW.  
Przedstawiamy ( w skrócie) wyniki. 
Ankieta oceniająca działalność UTW w terminie X-XII. 2018r  
Ankieta została wypełniona w terminie 3-9 grudnia 2017r.  przez 139 słuchaczy UTW w UWR w tym 120 kobiet i 19 mężczyzn. Grupy wiekowe uczestników badania są względnie równoważne : 22% osób w wieku 60-65 lat, 22% w wieku 65-70 lat, 24% w wieku 70-75 lat i 25% powyżej 75 roku życia. 
Ocena wykładów 
Ogólna ocena wszystkich dotychczasowych wykładów w UTW jest bardzo pozytywna. 38% słuchaczy uważa, że wykłady były "bardzo dobre", natomiast 35% - " dobre", 4%  " trudno powiedzieć". Nie ma natomiast żadnych "dostatecznych" lub " niedostatecznych" ocen. 
Najwięcej osób przydzieliło ocenę "Bardzo dobrą" wykładom: "Czy człowiek stary jest mądry?" Prof. Dr hab. M. Straś-Romanowskiej (60%), "Tuning mózgu" Prof. Dr hab. G. Żurek (56%) i "Sprawy spadkowe i majątkowe" Mgr L. Borzemski (52%). 
Proponowana tematyka wykładów: 
1. Psychologia 22%,  2. Medycyna 18% , 3. Kultura, Literatura i sztuka 9%,  4. Nauki przyrodnicze  ścisłe  8%,  5. Prawo/polityka 6%, 6. Historia 6%,  7. Technologia 4%, 8. Geografia 2% , 9. Teraz jest ok. 3% , 10. Inne 21% . 
Jak wynika z powyższego zestawienia największym zainteresowaniem cieszy się psychologia i medycyna. Dla 3% słuchaczy tematyka i dobór wykładowców jest dobry ,nie widzą potrzeby zmian. W   kategorii  „Inne” znalazły się konkretne tematy jak: spotkanie z policjantem , cyber  bezpieczeństwo, środowisko przyrodnicze- smog, sądownictwo, problem integracji słuchaczy UTW itp. Tematy wykładów w I semestrze 2017 były ciekawe i interesujące.  
Warto wspomnieć o wykładach i wykładowcach, których słuchacze UTW chcą wysłuchać jeszcze raz: prof. M. Straś- Romanowska, dr Bogna Bartosz, prof. Janusz Pawlikowski, prof. G. Żurek,  prof. P. Wiszewski, prof. S. Bereś, mgr L. Borzemski, , dr M.Stasiuk, mgr A. Karłowicz-Bodalska i mgr K. Błaszczak. 
Słuchacze oceniali pracę Kierownika, Zarządu i Sekretariatu w skali 5- 1.  
Pracę  Pani Kierownik UTW  „bardzo dobrze” ocenia 50% badanych, „dobrze” – 30%, " trudno powiedzieć" – 15% i   „dostatecznie” -4%. Uzasadniając swoje oceny badani pisali: "krótka obserwacja, ale widać, ze się stara", "porównywalnie jak poprzednia", " "za krótki czas do oceny, choć widzę już pozytywne zmiany w stosunku do przeszłości". 
Pracę Zarządu UTW ocenia „bardzo dobrze"- 33% badanych, „dobrze" -39%,  „trudno powiedzieć"- 19%, "dostatecznie"- 5%  i „ niedostatecznie" -1%. Ocena „niedostatecznie” to jednostkowy przypadek ,gdzie problem nie został rozwiązany zgodnie z oczekiwaniem osoby badanej. 
Ocena atmosfery w UTW 
Atmosfera w UTW jest uznawana przez większość słuchaczy za " dobrą" (52%).  Jako " bardzo dobrą” wskazuje 30%,  " trudno powiedzieć"- 16%. Tylko 1% ocenia ją " dostatecznie". 
Zgodnie z niektórymi wypowiedziami : „Atmosfera  w zasadzie dobra, trochę wyższe lata pokazują swoją wyższość", "Ogólnie dobrze, choć dla mnie UTW to już za duża społeczność". "Na atmosferę pracujemy wszyscy. Co innym dajesz, to zbierasz”. „Więcej uśmiechów i serdeczności, a będzie ok", "Ogólnie dobra, abstrahuję od pojedynczych subiektywnych animozji między poszczególnymi słuchaczami". 
Seniorzy, to specyficzna grupa społeczna, rządząca się swoimi prawami i mająca określone wymagania i oczekiwania. Wielu uczestników wspominało o „zamieszaniu” podczas zapisów na gimnastykę i języki, problemy związane z wynajęciem sali na zajęcia lub problemy techniczne ze sprzętem. Wspominają też poprawę jeśli chodzi o uaktualnienie informacji dotyczących zajęć na stronie jak i na tablicy ogłoszeń UTW. Wszystkie powyższe wypowiedzi świadczą o tym, jak ważna dla słuchaczy jest organizacja życia w UTW, pewność realizacji planu, struktura zajęć oraz jak każda niepewność i niedogodności rzutują na samopoczucie słuchaczy oraz  ocenę działalności uniwersytetu. 
Szczegółowe przedstawienie wyników badania będzie zamieszczone na stronie Uniwersytetu. Wnioski i propozycje wynikające z Ankiety będą przedstawiane na spotkaniach ze słuchaczami i w miarę możliwości realizowane.